REGULAMIN SPRZEDAŻY

ustanowiony dnia 25-05-2018 przez przedsiębiorcę MIRKOV Mirosław Biedrowski określa zasady związane z dokonywaniem zakupów w ramach sklepu internetowego dostępnego pod adresemhttp://www.dla-spiocha.pl

Dla zapewnienia większej przejrzystości, Regulamin Sprzedaży został podzielony na 3 funkcjonalne sekcje:

I. Ogólne warunki sprzedaży
Warunki sprzedaży obowiązujące w Sklepie, a w szczególności informacje o zasadach zamawiania irealizacji umowy, informacje o dostępnych formach płatności i dostawy oraz o sposobach reklamacji irezygnacji z zakupów poprzez odstąpienie od umowy.

II. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
Zasady funkcjonowania Sklepu, a w szczególności informacje o warunkach korzystania z wirtualnego koszyka i formularza służącego do składania zamówień oraz określenie warunków technicznych, jakiepowinna spełniać przeglądarka internetowa i komputer użytkownika.

III. Polityka prywatności i plików Cookies
Informacje dotyczące prywatności użytkowników, a w szczególności jakie informacje są zapisywane naurządzeniu użytkownika oraz o anonimowych statystykach zbieranych dla lepszego zrozumieniapotrzeb użytkowników i optymalizacji Sklepu.

Obsługa Sklepu udziela wyczerpujących informacji w języku polskim odnośnie cech towarów dostępnych wSklepie oraz w kwestiach związanych z Regulaminem Sprzedaży. Obsługa jest dostępna telefonicznie podnumerem 660485464 w godzinach 09-17 w dni robocze, jak również za pośrednictwem pocztyelektronicznej na adres sklep@dla-spiocha.pl, na którą obsługa odpowiada w terminie do 24 godzin.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

1. DEFINICJE

Sprzedawca : przedsiębiorca działający pod firmą MIRKOV Mirosław Biedrowski i posługujący sięnumerem Regon: 300274633 oraz numerem NIP: 7772513298, wpisany do Centralnej Ewidencji iInformacji o Działalności Gospodarczej RP prowadzonej przez Ministra Gospodarki;

Siedziba Sprzedawcy : ul. Słowicza 28, 62-020 Swarzędz;

Adres korespondencyjny Sprzedawcy : ul. Słowicza 28, 62-020 Swarzędz;

Zamawiający : osoba składająca Zamówienie w Sklepie i strona Umowy sprzedaży w przypadku jejzawarcia ze Sprzedawcą;

Sklep : serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.sypialniamarzen.pl, za pośrednictwemktórego, Sprzedawca świadczy usługi określone w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną wcelu doprowadzenia do zawarcia Umowy sprzedaży;

Zamówienie : zatwierdzenie dostępnego w Sklepie formularza zamówienia, w którym interaktywnyprzycisk lub link zatwierdzenia oznaczono słowami "zamówienie z obowiązkiem zapłaty" lub innymrównoważnym jednoznacznym sformułowaniem;

Konsument : Zamawiający, będący konsumentem w rozumieniu stosownych przepisów;

Umowa sprzedaży : umowa sprzedaży zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą i Zamawiającym wzakresie rzeczy wskazanych w Zamówieniu i na warunkach określonych w niniejszych Ogólnych warunkachsprzedaży.

2. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Informacje przedstawione w Sklepie, w tym w szczególności dotyczące cen, stanowią zaproszenie dozawarcia umowy sprzedaży i nie są ofertą sprzedaży.

2. W celu dokonania zakupu rzeczy prezentowanych w Sklepie należy złożyć Zamówienie.

3. Oprócz wskazania rodzaju i liczby rzeczy oraz wyboru formy płatności i dostawy, Zamówienie musizawierać następujące dane:

a) nazwiska i imiona
b) numer telefonu
c) adres poczty elektronicznej e-mail
d) adres do wysyłki

4. Dane wprowadzane do Zamówienia przez Zamawiającego muszą być aktualne i zgodne z prawdą.Zasady ochrony danych osobowych udostępnianych przez Zamawiającego określono w rozdziale 7.Ochrona danych osobowych.

5. Sprzedawca nie zapewnia mechanizmów służących do weryfikacji poprawności danychwprowadzanych przez Zamawiającego, poza mechanizmami sprawdzającymi ich kompletność.Zamawiający może w każdej chwili skorygować swoje błędy w trakcie wprowadzania danych doZamówienia.

6. Sprzedawca odbiera informacje o Zamówieniach składanych za pośrednictwem Sklepu w dni roboczew godz. 09‑17.

7. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówieniado realizacji, które jest wiążące dla Zamawiającego jeśli nastąpiło niezwłocznie po otrzymaniuZamówienia. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji jest przesyłane przez Sprzedawcę zwykorzystaniem poczty elektronicznej na adres Zamawiającego podany przez niego w Zamówieniu.

8. Z chwilą zawarcia Umowy sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającegowłasność rzeczy i wydać mu je, natomiast Zamawiający zobowiązuje się te rzeczy odebrać i zapłacićSprzedawcy cenę Zamówienia.

9. Wiążąca dla stron Umowy sprzedaży jest łączna cena Zamówienia prezentowana Zamawiającemu powybraniu przez niego sposobu płatności i dostawy przed złożeniem Zamówienia, płatna jak tookreślono w rozdziale 3. Warunki płatności.

10. Sprzedawca realizuje Zamówienia na terytorium Polski i poza nim. Informacje o dostępnychsposobach i terminach dostawy oraz ich kosztach są prezentowane przez złożeniem Zamówienia jak tookreślono w rozdziale 4. Warunki dostawy.

11. Przedmiotem Umowy sprzedaży są rzeczy nowe, które Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć bezwad. Ewentualne reklamacje można składać w sposób i w terminie określonych w rozdziale 5.Reklamacje.

12. Konsument może zrezygnować z dokonanych zakupów i odstąpić od Umowy sprzedaży bez podaniaprzyczyny w sposób i w terminie określonych w rozdziale 6. Odstąpienie od umowy. W przypadkuodstąpienia od umowy uważa się ją za niezawartą, a jeżeli Konsument złoży oświadczenie oodstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

3. WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży, Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Sprzedawcy łącznącenę Zamówienia, na którą składają się ceny brutto zamawianych rzeczy i koszt ich dostawyobowiązujące w Sklepie w chwili składania Zamówienia.

2. Ceny brutto są wyrażone w złotych polskich i zawierają wszystkie należne podatki, w tym podatekVAT.

3. Sprzedawca udostępnia w Sklepie następujące formy płatności:
a) za pobraniem
b) przy odbiorze osobistym u sprzedawcy
c) przelew bankowy
d) szybki e-przelew bankowy
e) karta płatnicza

4. Zamawiający jest informowany przed złożeniem Zamówienia, jakie formy płatności są dostępne zewzględu na charakter i wartość zamawianych rzeczy.

5. Płatność ceny Zamówienia następuje w formie wybranej przed złożeniem Zamówienia.

6. Termin płatności wynika z formy płatności wybranej przez Zamawiającego. Poza płatnością zapobraniem, płatność następuje po zawarciu Umowy sprzedaży, a przed dostawą i wydaniem rzeczy.

4. WARUNKI DOSTAWY

1. Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży, Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć rzeczy będąceprzedmiotem tej umowy na adres wskazany w Zamówieniu, natomiast Zamawiający jest zobowiązanyte rzeczy odebrać.

2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć rzeczy niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży jednaknie później niż w ciągu 7 dni, chyba że strony Umowy sprzedaży dokonały innego indywidualnegouzgodnienia w tym zakresie.

3. Termin dostawy, gotowości do wysyłki lub inne terminy prezentowane w Sklepie przy zamawianychrzeczach są terminami orientacyjnymi i nie wiążą Sprzedawcy.

4. Sprzedawca realizuje Zamówienia w kolejności ich wpłynięcia.

5. Sprzedawca udostępnia w Sklepie następujące formy dostawy:
a) dostawa na adres odbiorcy
b) odbiór osobisty u sprzedawcy
c) inne (np. firma kurierska)

6. Zamawiający jest informowany przed złożeniem Zamówienia jakie formy dostawy są dostępne zewzględu na charakter i wartość zamawianych rzeczy oraz o ich kosztach.

7. Zamawiający ma prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane wzamówieniu i przed jej odbiorem od przewoźnika.

5. REKLAMACJE

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizycznąlub prawną (rękojmia).

2. W przypadku stwierdzenia wady, Zamawiający może skorzystać z rękojmi i złożyć reklamację lubskorzystać z gwarancji zgodnie z umową gwarancyjną.

3. Reklamacja powinna być złożona na piśmie na Adres korespondencyjny Sprzedawcy i powinnazawierać co najmniej oznaczenie Zamawiającego, w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adrese-mail, numer telefoniczny, a w przypadku osób prawnych nazwę, adres siedziby oraz danekontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych ze złożoną reklamacją oraz opiswady będącej podstawą złożenia reklamacji.

4. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie jednak nie później niż w terminie do 14 dni od jejotrzymania i o rezultacie rozpatrzenia reklamacji zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub zapośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji.

5. Zamawiający, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcydostarczyć rzecz wadliwą na Adres korespondencyjny Sprzedawcy.

6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór dostarcza Sprzedawca, jednak nie jest toobowiązkowe. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na Adres korespondencyjnySprzedawcy przed jego upływem.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przezKonsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy,która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia wposiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymaniaoświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przezniego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

5. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyłKonsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dlaniego z żadnymi kosztami.

6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się zezwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lubdostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpiwcześniej.

7. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczeniaoferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowiponiesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przezSprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił odUmowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowaniaterminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku gdy ze względu na swójcharakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą, wówczas ponoszony przezKonsumenta koszt zwrotu rzeczy jest równy kosztowi dostawy tej rzeczy do Konsumenta.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania zniej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymiprzedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia odumowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wedługspecyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótkitermin przydatności do użycia;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, którejpo otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względówhigienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przyzawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i którychwartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
g) w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonaniapilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, którychwykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonanianaprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu dododatkowych usług lub rzeczy;
h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programykomputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
i) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
j) zawartej w drodze aukcji publicznej;
k) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia odumowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Sprzedający jest administratorem danych osobowych uzyskanych od Kupującego w toku procedury zamówienia towarów. Kupujący dobrowolnie podaje swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Sprzedającego.
2. Uzyskane przez Sprzedającego w czasie procedury zamówienia towarów dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zawartej z Kupującym umowy, zgodnie z zasadami wskazanymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”).
3. Podane przez Kupującego dane osobowe mogą być udostępniane jedynie podmiotom, które wspomagają procedurę sprzedaży oraz dostawy towarów, tj. pracownikom Sprzedającego, a także firmom kurierskim oraz operatorom pocztowym realizującym dostawę. Dane osobowe podane podczas procedury zamówienia towarów przechowywane są na serwerach dzierżawionych od firmy hostingowej.
4. Kupującemu przysługują uprawnienia wskazane w art. 15-22 RODO, tj. prawo dostępu do danych oraz uzyskania informacji o sposobie ich przetwarzania, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu.
5. Sprzedający realizuje bądź odmawia realizacji uprawnień wskazanych w ustępie poprzedzającym na zasadach wskazanych w RODO.
6. Sprzedający oświadcza, że spełnia wszelkie wymogi z zakresu przetwarzania danych osobowych, które nakładają na niego przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przede wszystkim RODO. Sprzedający oświadcza także, że dokłada wszelkich starań w celu osiągnięcia jak najwyższego standardu ochrony danych osobowych przetwarzanych w jego firmie.

8. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. W rozsądnym czasie po zawarciu Umowy sprzedaży, ale najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy,Sprzedawca przekazuje Konsumentowi potwierdzenie zawarcia tej umowy na trwałym nośniku, którymto nośnikiem w szczególności może być wiadomość elektroniczna przesłana na adres e-mailKonsumenta podany przez niego w Zamówieniu.

2. Potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej informacjeo:

a) głównych cechach świadczenia;
b) danych identyfikujących Sprzedawcę, w szczególności firmę, organ, który zarejestrował działalnośćgospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
c) adresie Sprzedawcy, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu, pod którymi Konsumentmoże szybko i efektywnie kontaktować się ze Sprzedawcą;
d) adresie, pod którym Konsument może składać reklamacje;
e) łącznej cenie Zamówienia wraz z podatkami i opłatami za transport;
f) sposobie i terminie zapłaty;
g) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę oraz stosowanej przez Sprzedawcęprocedurze rozpatrywania reklamacji;
h) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, a także wzórformularza odstąpienia od umowy;
i) kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, jeżeli zewzględu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;
j) przypadkach braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie przepisów i okoliczności, w którychkonsument traci prawo odstąpienia od umowy;
k) obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad;
l) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;
m) kodeksie dobrych praktyk, do stosowania którego Sprzedawca dobrowolnie się zobowiązał orazsposobie zapoznania się z nim;
o) funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony;
p) mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym iprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć;
r) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzeniaroszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

3. Sprzedawca stosuje Kodeks dobrych praktyk w handlu elektronicznym eCommerce Fair Play, któregotreść jest dostępna pod adresem http://safebuy.pl/ecommerce-fair-play.

4. W przypadku sporu ze Sprzedawcą, Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowychsposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument może m.in.:

a) zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej zwnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,
b) zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęciepostępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu ze Sprzedawcą,
c) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu, korzystając z bezpłatnej pomocypowiatowego lub miejskiego rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadaństatutowych należy ochrona Konsumentów jak Federacja Konsumentów czy StowarzyszenieKonsumentów Polskich.

5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Zamawiającym niebędącym jednocześnieKonsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

6. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z polskim prawem i w języku polskim.

KONIEC OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY

 

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIAUSŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002, Nr144, poz. 1204 z późn. zm.) usługodawca MIRKOV Mirosław Biedrowski ustala niniejszym regulamin świadczenia usług drogąelektroniczną dostępnych w ramach Sklepu (zwany dalej "Regulaminem"), który określa w szczególności:

a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną;
b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;
c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
d) tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną;
e) ochronę danych osobowych;
f) ochronę praw własności intelektualnej;
g) odpowiedzialność stron.

§ 2 Definicje

1. Na potrzeby niniejszego regulaminu zawarte poniżej terminy będą miały następujące znaczenie:

a) Usługodawca – przedsiębiorca działający pod firmą MIRKOV Mirosław Biedrowski i posługujący się numerem Regon:300274633 oraz numerem NIP: 7772513298, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RPprowadzonej przez Ministra Gospodarki, z siedzibą ul. Słowicza 28, 62-020 Swarzędz i adresem korespondencyjnym ul.Słowicza 28, 62-020 Swarzędz;
b) Usługobiorca – każdy, kto korzysta z usług lub w jakikolwiek inny, zgodny z prawem sposób korzysta Serwisuudostępnionego przez Usługodawcę;

c) Serwis – system stron www udostępniony pod adresem internetowym http://www.dla-spiocha.pl stanowiących zbiórdokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączonewzajemnymi relacjami;
d) Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną czyli bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekazdanych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznegoprzetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lubtransmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne;

§ 3 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Usługodawca świadczy w ramach Serwisu Usługi mające na celu doprowadzenie do zawarcia Umowy sprzedaży, a wszczególności są to następujące Usługi:
a) usługi informacyjne,
b) usługi komunikacyjne,
c) usługi w zakresie organizacji sprzedaży.

2. Usługi informacyjne polegają na udostępnianiu na indywidualne żądanie Usługobiorcy informacji umieszczonych w ramachserwisu poprzez wyświetlanie strony o określonym adresie URL.

3. Usługi komunikacyjne polegają na umożliwieniu na indywidualne żądanie Usługobiorcy komunikacji z odpowiednim działemlub osobami kontaktowymi Usługodawcy.

4. Usługi w zakresie organizacji sprzedaży polegają na umożliwieniu Usługobiorcy składania zamówień i zawieranie na odległośćumowy sprzedaży. W szczególności w ramach tej usługi Usługodawca udostępnia mechanizm wirtualnego koszyka orazformularz zamówień z przyciskiem wyraźnie oznaczonym „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, a także usługę rejestracji wSerwisie.

§ 4 Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Wymagania techniczne korzystania z serwisu:

a) połączenie z siecią Internet,
b) dysponowanie środkami komunikacji elektronicznej umożliwiającymi wyświetlanie dokumentów hipertekstowych wstandardzie HTML 5 i CSS 3, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę HTTP z włączoną obsługą Java Script iobsługą plików Cookies oraz monitorem o rozdzielczości co najmniej 1024x768.

2. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogącychwywołać zakłócenia lub uszkodzenia serwisu.

3. Usługobiorca może korzystać z usług anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, chyba że właściwość danej usługiwymaga podania określonych danych osobowych.

4. Usługi określone w § 3 niniejszego regulaminu są świadczone bezpłatnie.

§ 5 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, o których mowa w niniejszym regulaminie, dochodzi poprzezrozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania z danej usługi. Korzystanie przez Usługobiorcę z danej usługi odbywa się nazasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.

2. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć korzystanie z wybranej usługi. W przypadku opuszczenia przez Usługobiorcęserwisu, umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, usług nie mających charakteru ciągłego a w szczególności októrych mowa w § 3 ust. 1 lit. a) i b), rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeństron. W pozostałych przypadkach do rozwiązania umowy wystarczy oświadczenie woli. Skutki prawne zakończeniakorzystania z usługi określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa właściwe ze względu na charakter prawnyświadczonej usługi i okoliczności faktyczne.

§ 6 Tryb postępowania reklamacyjnego w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług.

2. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym na adres korespondencyjny Usługodawcy.

3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a) oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię i nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefoniczny, a w przypadkuosób prawnych nazwę, adres siedziby oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do załatwiania spraw związanych zezłożoną reklamacją);
b) szczegółowy opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

4. Usługodawca rozpatrzy reklamacje w terminie do 14 dni od ich otrzymania.

5. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację pisemnie lub zapośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

§ 7 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca.

2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie oświadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach Regulaminu.

3. Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do świadczenia usług drogą elektroniczną wzakresie organizacji sprzedaży usług, a ich przetwarzanie następuje:
a) w celu realizacji usługi,
b) na potrzeby marketingu bezpośredniego produktów i usług Usługodawcy.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. a), jest ustawoweupoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunkuprawnego między Usługodawcą a Usługobiorcą, jak również ze względu na właściwość świadczonych przez usługodawcęusług lub sposobu ich rozliczenia, zaś w przypadku, o którym mowa w ust. 3 lit. b) ustawowe upoważnienie do przetwarzaniadanych osobowych w przypadku, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanychprzez administratora danych.

5. Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także udostępnione:
a) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
b) innym osobom i podmiotom w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

6. Zakres przetwarzanych danych obejmuje w szczególności następujące dane osobowe Usługobiorcy:
a) nazwiska i imiona
b) numer telefonu
c) adres poczty elektronicznej e-mail
d) adres zamieszkania lub pobytu
e) adres do wysyłki
f) Numer Identyfikacji Podatkowej

7. Usługobiorca może dobrowolnie udostępnić swój adres e-mail również w celu wykorzystania go przez Usługodawcę napotrzeby działań marketingowych Usługodawcy, polegających przede wszystkim na przesyłaniu Usługobiorcom informacjihandlowych dotyczących produktów i usług Usługodawcy.

8. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowychudostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzaniez naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

9. Usługobiorcom przysługuje prawo:

a) dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych w celu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przezUsługodawcę, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji z Usługodawcą;

b) żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się oneniekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa, w tym celu należy wysłać pismo,listem poleconym, na adres korespondencyjny Usługodawcy;

c) sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne dorealizacji celu, dla którego zostały zebrane - w tym celu należy wysłać pismo, listem poleconym, na adres korespondencyjnyUsługodawcy.

10. Po zakończeniu korzystania z usług charakterze ciągłym przez Usługobiorcę, Usługodawca nie będzie przetwarzać danychosobowych wymienionych w ust. 6, za wyjątkiem tych danych, które są: dopuszczone do przetwarzania na podstawieprzepisów prawa lub umowy, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług. Usługodawcausunie w takim przypadku wszelkie oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę oraz zakończenie sieci telekomunikacyjnej isystem teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca (anonimizacja danych), chyba że Usługobiorca wyrazi zgodę nanieusuwanie tych oznaczeń.

 

§ 8 Ochrona praw własności intelektualnej

1. Usługodawca oświadcza, że w związku ze świadczeniem usług udostępnia Usługobiorcy treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim i materiały opatrzone znakami towarowymi.

2. Usługobiorca zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej. W szczególności wszelkie kopiowanie,wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez pisemnej zgody Usługodawcy, jest zakazane,o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 9 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy oświadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Regulamin niniejszy jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem witryn serwisu co zapewnia Usługodawcom możliwośćzapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy o świadczenie usług. Regulamin udostępniany jest w formie, któraumożliwia jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.

 

KONIEC REGULAMINU ŚWIADCZENIAUSŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI IPLIKÓW COOKIES

1. Definicje:

a) Administrator – przedsiębiorca działający pod firmą MIRKOV Mirosław Biedrowski i posługujący się numerem Regon:300274633 oraz numerem NIP: 7772513298, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RPprowadzonej przez Ministra Gospodarki, z siedzibą ul. Słowicza 28, 62-020 Swarzędz i adresem korespondencyjnym ul.Słowicza 28, 62-020 Swarzędz, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji wurządzeniach Użytkowników za pośrednictwem Serwisu,
b) Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem http://www.sypialniamarzen.pl,
c) Użytkownik – użytkownik końcowy lub abonent w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., nr 171, poz. 1800 ze zm.)

2. Wykonując obowiązki nałożone przez ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne poniżej wskazuje się sposóbprzechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym Użytkownika. Poprzez informacje zawarte w niniejszym dokumencie Użytkownik zostaje poinformowany o:
a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,
b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocąustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lubkonfiguracji usługi.

3. Serwis prowadzony przez Administratora wykorzystuje pliki Cookies. Przez „pliki Cookies” należy rozumieć porcje informacji zapisane w formie tekstu, wysyłane przez serwer na którym znajduje się Serwis i zapisywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika.

4. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są przez Administratora w celu dostarczenia usługiświadczonej drogą elektroniczną, a także w celach statystycznych i marketingowych. Informacje te nie zawierają danychosobowych ani informacji poufnych.

5. Użytkownik w każdej chwili może przejrzeć i usunąć pliki Cookies zapisane na swoim urządzeniu końcowym w sposób wskazany przez producenta swojej przeglądarki internetowej.

6. Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć obsługę przyjmowania plików Cookies w sposób wskazany przez producentaswojej przeglądarki internetowej, jednak może to uniemożliwić świadczenie usług drogą elektroniczną przez Administratora.

7. Administrator informuje, że przechowuje zapytania HTTP kierowane serwera obsługującego Serwis w celu analizy ioptymalizacji pracy tego serwera oraz Serwisu. Odwiedzane zasoby są identyfikowane poprzez adresy URL, a informacjeprzechowywane w plikach logów serwera są następujące:
- publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie w tym może to być bezpośrednio komputer użytkownika,
- nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa,
- czas nadejścia zapytania,
- kod żądania http,
- kod odpowiedzi http,
- adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (tzw referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
- informacje o przeglądarce użytkownika,
- informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP

8. Dane przechowywane w plikach logów serwera są anonimowe i nie są kojarzone z konkretnymi osobami odwiedzającymi Serwis.